Operating model

Sikrer dine fremtidige strategiske vurderinger i en endringsfase

Vi jobber med endringer og mennesker. Derfor er også endringsledelse sentralt i det vi gjør. Tidlig involvering og god kommunikasjon er avgjørende.

Når vi jobber med kontinuerlig forbedringsprosjekter så vurdere vi alltid samspillet mellom prosess – system og organisering. Disse tre dimensjonene henger tett sammen.

Det er sjelden prosessene blir noe bedre ved å kun flytte roller og ansvar i en organisasjon. Dersom man jobber strukturert med å se prosesser og roller & ansvar i ett får man flotte resultater.
Vi sikrer dine strukturelle forhold, prosesser og systemer for å identifisere muligheter for reduserte kostnader i din bedrift.

De best resultatene avhenger av samspill mellom prosess, system 
og organisering.